Framtiden av godstransporter i Sverige

Framtiden för godstransporter i Sverige

Framtiden för godstransporter i Sverige innehåller många utmaningar. En stor ombyggnad av infrastrukturen behöver göras, större företag behöver ställa om snabbare och politiken behöver ge starka incitament för att göra de rätta valen. Miljöfrågor har blivit en allt mer angelägen fråga i dagens samhälle och det är viktigt att hitta lösningar för att minska påverkan från transportsektorn. Enligt en rapport från Naturvårdsverket står transportsektorn för en betydande del av Sveriges klimatpåverkan, vilket gör det nödvändigt att vidta åtgärder för att minska utsläppen från denna sektor.

Vi behöver ta ett gemensamt ansvar

En av de mest effektiva lösningarna för att minska miljöskadorna från transportsektorn är att ställa krav på miljövänliga transportalternativ. Detta inkluderar att införa begränsningar för utsläppsnivåer, att kräva användning av förnybara bränslen och energieffektiv teknologi. Transportföretag, stora handelsgrossister och myndigheter har alla ett ansvar att bidra till detta.

Att ställa om till tågtransport har aldrig varit enklare

Enligt Trafikverket står just lastbilstrafiken för en stor del av utsläppen i Sveriges transportsektor, samtidigt som tågtransporter är ett av de mest miljövänliga alternativen. Tågtransport är inte bara mer miljövänligt utan också ett effektivt sätt att transportera stora mängder gods över långa sträckor. Det finns olika sätt att transportera gods med tåg, som mindre paket mellan 100-1000kg (styckegods) och större paket över 1000kg (partigods) Detta gör att även företag med mindre transportvolym kan skicka sitt gods via tåg.

Med rätt leverantör för era godstransporter blir skillnaden inte ens märkbar

Skillnaden för de flesta företag blir inte ens märkbar. Detta då det fortfarande kommer vara en lastbil som hämtar godset. Vad vi kan göra åt detta är att i största möjliga mån anlita transportföretag som använder eldrivna lastbilar eller lastbilar som använder en miljövänlig diesel. Exempelvis HVO-100. Efter godset hämtats är skillnaden mot förut att istället för att lastbilen kör hela vägen till slutdestinationen, lämnas godset av på närmsta tågcentral för vidare transport. Denna övergång till tågtransport är mest fördelaktig för de företag som hanterar större mängder gods på löpande basis samt transporterar godset längre sträckor inrikes, eller ännu mer passande, utomlands.

Tågtransport kan bli upp till 30% billigare

En annan fördel med tågtransporter är att de ofta är billigare än andra alternativ. Enligt en rapport från Trafikverket kan tågtransporter vara upp till 30 procent billigare än lastbilstransporter, vilket kan spara företag och deras kunder stora summor pengar.

Det är viktigt att företag överväger alla alternativ när de väljer en transportlösning för sitt gods. Genom att välja en miljövänlig transportmetod kan företag bidra till en grönare framtid samtidigt som de kan spara pengar på sina transportkostnader.

Visa att ert företag tar ställning i miljöfrågan

För att säkerställa att kraven på miljövänliga transportalternativ efterlevs är det viktigt att det sker en ständig övervakning. Det är inte enbart myndigheter som ska ställa krav utan även företag själva. Idag ser vi att det har vuxit fram många branschorganisationer som driver frågor för grönare godstransport i Sverige och därmed för en bättre miljö. Läs mer om hållbara transporter.

Några frågor att ta med sig

-Hur bidrar ert företag till en grönare framtid för godstransport i Sverige?

-Kan ert företag på ett kostnadseffektivt sätt byta transportmetod?

-Kan ert företag tydligare visa att ni tar ställning för en bättre miljö?

Annons