Godstransport tåg

Utvecklingen i branschen

Även fast godstransport via tåg är mer miljövänligt och i många fall också ekonomiskt att använda godståg i stället för lastbilstransport – ligger tågtransport efter. Majoriteten av godstransporter skickas trots detta idag fortfarande med lastbil. Enligt experter ligger svaret i att Sveriges järnvägsnät behöver moderniseras. Politiken behöver alltså prioritera mer godstransport och tågtransport-företagen behöver sedan marknadsföra sina fördelar mer. Med ett mer flexibelt järnvägsnät, där godstågen får ta mer plats från persontågen kommer många företag som ett resultat av lägre priser och kortare ledtider se den självklara vinningen med att skicka sitt gods via järnvägen.

Godstransport tåg

Godstransport via tåg är framtiden

Transporten står för alltså för cirka trettio procent av Sveriges koldioxidutsläpp vilket för det till en viktig faktor i resan mot en grön framtid. Bryter vi sedan ned de trettio procenten till transporttyper står bilar och andra tunga fordon för majoriteten av C02-utsläpp. Detta innebär att företag som ställer om sin transport till i huvudsak tågtransport gör direkta miljövinster. Förutom att företaget i fråga sparar stora mängder C02 för samhället, finns flertalet bevis för att det inte heller kostar mer än lastbil, flyg eller båt.

Godstransport tåg

Klimatmålet 2030

Enligt rapporten ”Scenarier för att nå klimatmålet för inrikes transporter – ett regeringsuppdrag” från Trafikverket, från 2020 så sätter man följande mål: Det klimatpolitiska ramverket anger att utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. För att detta ska kunna vara möjligt behöver en stor omställning från motorvägen till järnvägen ske.

Många företag kan givetvis göra den omställningen, men var den stora skillnaden däremot sedan kommer göras är när de stora produkt & industrigiganterna väljer att sluta använda sig av lastbilstransport som primär metod för att skicka sina varor över stora sträckor. I många fall görs detta för att man kanske alltid har gjort det och har inarbetade rutiner för det.

Godstransport tåg

Annons


Annons