Hur stor andel av bränslet som används för vägtransporter i Sverige är fossilt?

Hur stor andel av bränslet som används för vägtransporter i Sverige är fossilt?

Från och med 2021 användes förnybara biobränslen och el i 26 % av de transportbränslen som såldes i Sverige[1]. 80 % av det förnybara bränslet utgjordes av hydrerad vegetabilisk olja (HVO) och fettsyrametylester (FAME). Merparten av den årliga försäljningen av transportbränslen bestod fortfarande av fossila bränslen motsvarande 74 %.

CO2-utsläpp i Sverige orsakas främst av förbränning av fossila bränslen för energiproduktion och vid industriell produktion av material som exempelvis cement. Via länk i följande fotnot finns ett interaktivt diagram som ger en årlig uppdelning av CO2-utsläpp per källa, inklusive kol, olja, gas, cementproduktion och gasfackling[2]. För att minska de fortfarande stora utsläppen har den svenska regeringen satt upp ambitiösa mål för hållbarhet, bland annat att Sverige ska bli fossilfritt till år 2045 och använda 100 % förnybar energi[3].

Our World in Data

Enligt en rapport från Our World in Data står förbränning av fossila bränslen för omkring tre fjärdedelar av de globala utsläppen av växthusgaser och är en stor anledning till rådande luftföroreningar[4]. För både klimatet och människors hälsa är en övergång från fossila bränslen nödvändig.

Transportbränslen

När det gäller transportbränslen angav EU:s bränslekvalitetsdirektiv ett mål för bränsleleverantörer. Det innebär en minskning av utsläppsintensiteten via växthusgaser från transportbränslen under hela med minst 6 % till 2020, jämfört med 2010 års nivåer[5]. Tyvärr är mer än 90 % av det bränsle som idag används för vägtransporter i Sverige fortfarande av fossilt ursprung.

Sverige har dock gjort betydande framsteg när det gäller att använda förnybara energikällor. Skogen är den största källan till bioenergi i landet, med 69 % av landytan täckt av skog. Bioenergi används främst för uppvärmning, elproduktion och industriella processer[6]. Dessutom har landet infört en koldioxidskatt sedan 1991 för att motverka användningen av fossila bränslen. Skatten har successivt ökat till 1 200 kronor per ton fossil koldioxid som släpps ut från och med 2022[7].

Sveriges omställning till förnybar energi har hittills varit framgångsrik, eftersom elpriserna legat på en relativt låg nivå senaste decenniet, samtidigt som landet har fasat ut fossila bränslen. Detta har också lett till en förändring i uppfattningar och attityder till förnybara energikällor. Regeringen arbetar tillsammans med olika intressenter för att ta fram förslag på ett kontrakt för att formalisera övergången till förnybar energi[8].

Vanliga frågor – Hur stor andel av bränslet som används för vägtransporter i Sverige är fossilt?

Hur stor andel av de transportbränslen som såldes i Sverige 2021 använde förnybara biobränslen och el?

  • År 2021 använde 26 % av de transportbränslen som såldes i Sverige förnybara biobränslen och el[9].

[1] https://www.iea-amf.org/content/publications/country_reports/sweden

[2] https://ourworldindata.org/co2/country/sweden

[3] https://sweden.se/climate/sustainability/sweden-and-sustainability

[4] https://ourworldindata.org/energy/country/sweden

[5] https://www.eea.europa.eu/publications/transport-increasing-oil-consumption-and

[6] https://sweden.se/climate/sustainability/energy-use-in-sweden

[7] https://government.se/government-policy/swedens-carbon-tax/swedens-carbon-tax/

[8] https://www.government.se/articles/2019/06/sweden-leads-transition-to-fossil-free-europe-by-2050/

[9] https://www.iea-amf.org/content/publications/country_reports/sweden

Annons